College van Bestuur

De vereniging wordt aangestuurd door het College van Bestuur, in de persoon van dhr. Maarten van der Kooij.

Hij ontwikkelt in samenhang met alle medewerkers van VPCO Tholen e.o. beleid om de organisatie richting te geven. Gesprekspartners in deze zijn:

de Raad van Toezicht;
de GMR (ouder- en personeelsgeleding);
het directieberaad (managementteam).

Het College van Bestuur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie en onderwijsvisie, de strategie en de doelstellingen van de vereniging én voor de daaruit voortvloeiende ontwikkeling.

Het CvB is te bereiken via bestuur@vpcotholen.nl